tr
en

Solneo İnsan Kaynakları Yönetim (HRM) Sistemi

İnsan Kaynakları Programı

IK Programı IK Yazılımı

İnsan Kaynakları Yazılımı

İK Yazılımı, İK Programı

insan kaynakları programı

HR Programı, HR Yazılımı

insan kaynakları yazılımı

insan kaynakları Yazılımı

İnsan kaynaklari yönetim programı

İnsan kaynaklari yönetim programı

İnsan kaynaklari yönetim yazılımı

İnsan kaynaklari yönetim yazılımı

İnsan kaynakları Programı

İnsan kaynakları Programı
Solneo İnsan Kaynakları Yönetim (HRM) Sistemi, organizasyon şemaları, personel özlük bilgileri, izin ve fazla mesai onay işakışı, puantaj takibi gibi insan kaynakları yönetim sürecine ait bilgileri ve fonksiyonları Sharepoint teknolojileri üzerinde kolaylıkla yürütmenizi sağlar.

Tüm modüller entegre bir şekilde Microsoft Sharepoint 2016 Server, Microsoft Sharepoint 2013 Server, Microsoft Sharepoint 2010 Server üzerinde çalışmaktadır.

Organizasyon Şemaları

 • Bir kuruma ait tüm organizasyon şemalarını modelleyebilme yeteneği içerir.
 • Bir organizasyonda birden fazla kurumu modelleyebilme imkanı sunar.
 • Lokasyon, maliyet merkezi v.b. kriterlere göre farklı organizasyon şemaları görüntüleyebilme yeteneği sunar.

 • Personel Özlük Bilgileri

 • Çalışanların özlük bilgileri kategorize edilmiş şekilde girilip güncellenebilir.
 • Çalışanlar kimi bilgileri kendileri günceleyebilir.
 • Özlük bilgilerinin, çalışan, yönetici ve IK personeli için farklı yetki seviyeleri ile erişilmesi tanımlanabilir.
 • Varolan özlük bilgilerine, programlama yapmadan yeni alanlar eklenebilir.

 • İzin Formu Onay İşakışı

 • İzin/görev formu ve onay işakışı ile personelin izin/görev formu doldurup tek tık ile onaya göndermesi mümkündür. Onay mekanizması, kurumdaki organizasyon şemasına paralel olarak otomatik olabileceği gibi, onaylayacak makamlar arzu edlirse elle de değiştirilebilir. Onaylanan izin formları izin tarihi geldiğinde izin bakiyesinden düşülür.
 • Microsoft Sharepoint üzerinde çalışması nedeniyle portal ortamından kolay erşim;
 • Cep telefonu ve akıllı mobil cihazlardan izin talebi onayı yapabilme yeteneği;
 • SAP, Logo, Oracle HR v.b. harici ERP uygulamaları ile entegrasyon;
 • Geçmiş tarihli izin talebi girebilme yeteneği;
 • Toplu izin girişi (örneğin : tüm personele, arife günü yarım gün idari izin verme) yeteneği;
 • Tek tık ile tüm personelin izin bakiyelerini listeme yeteneği;
 • Çalışanların, kendi izin bakiyelerini görme yeteneği;
 • Yöneticilerin, kendi personelinin izin durumlarını görebilme yeteneği;
 • Yıl bazında, bölüm bazında, ne kadar, hangi izin türünde izin kullanılmış v.b. istatistikler ve rapor alabilme yeteneği;
 • Onaylanmış ve kullanılmamış izinler için iptal onay işakışı ile onaylanmış ancak gerçekleşmemiş bir izin onay kaydı iptal edilebilir. İzin talebini onaylayan yöneticiler aynı sıra ile iptal talebini de onaylar. İzin talep onayında olduğu gibi izin iptal talebi de uygun tarih geldiğinde bakiyeye otomatikman yansıtılır.
 • Yıllık izin kullanım beyanları için ıslak imza toplama listesi (SGK'nun ıslak imza ile talep ettiği, personelin yıllık izinlerini kullandığını beyan eden listenin tek tık ile alınabilmesi)
 • Personelin bu yıl hakedilen izinlerinin otomatik hesaplanması;
 • Personelin, bu yılın bakiyesi ve toplam bakiye hesaplarının otomatik yapılması yeteneklerini içerir.
 • Kendisinden onay beklenen personel için son tarihi geçmiş görevlerin sahiplerine, son tarihten itibaren günde bir kez hatırlatma mesajı sistem tarafından otomatik olarak gönderilemektedir.
 • Uygulama son kullanıcının eğitim almadan bile kullanabileceği basit arayüzlere sahiptir.

 • Fazla Mesai Formu Onay İşakışı

 • Fazla mesai modülü ile personelin fazla mesai formu doldurup onaya göndermesi mümkündür. Onay mekanizması, kurumdaki organizasyon şemasına paralel olarak otomatik olabileceği gibi, onaylayacak makamlar arzu edlirse elle de değiştirilebilir. Onaylanan fazla mesai formları insan kaynakları bölümüne iletilir.
 • Fazla mesai işakışı çalışan bazlı ya da bölüm bazlı fazla mesai süreleri aylık yıllık olarak takip edilebilir.

 • Seyahat Masraf Formu Onay İşakışı

 • Seyahat masraf formu, çalışan tarafından elektronik ortamda doldurulur.
 • Çalışan, formun çıktısını alarak, bu çıktıya seyahata ait belgeleri ekler ve muhasebeye gönderirken, elektronik formu, birinci onaya gönderir.
 • Form, birinci onaydan sonra, seyahat masraflarının toplam tutarına göre gerekirse, ikinci onaya gider.
 • Onaylanan form muhasebeye ulaştığında, muhasebe elekronik form ile, kendisine ulaşan belgelerin tutarlılığını kontrol ederek onaylar.
 • Herhangi bir adımda reddedilen form reddedilmiş olarak kalır; gerekirse yeniden doldurulur;
 • Tüm onay işlemleri, akıllı cep telefonları ile ofis dışından, VPN yapmaya gerek olmadan onaylanabilir.

 • Satınalma Talep Formu Onay İşakışı

 • Satınalma talep formu kurum içi satınalma taleplerinin elektronik ortamda doldurulması, onaylanması ve arzu edilirse muhasebe kaydının oluşturulması için kullnılır.
 • Talep formu üzerinde malzemenin stok bilgisi görülebilir ve malzeme türü, malzeme kodu, malzeme birimi ve açıklama bilgileri girilir;
 • Talep formu birinci onay ve toplam tutar limitine göre ikinci onaya gönderilir.
 • Onaylanan form satınalma birimine gönderilir.
 • Herhangi bir adımda reddedilen form reddedilmiş olarak kalır; gerekirse yeniden doldurulur;
 • Tüm onay işlemleri, akıllı cep telefonları ile ofis dışından, VPN yapmaya gerek olmadan onaylanabilir.

 • Öneri Sistemi

 • Sistemde yapılan öneriler bir havuzda toplanır.
 • Havuzda yer alan öneriler, yaratıcılık, fayda, verimlik v.b. açılarından; öneri kurulu tarafından değerlendirilerek puanlanır.
 • Uygulanmasına karar verilen öneriler ile ilgili olarak uygun bölüme öneriyi uygulamaya alması için bir görev atanır. Sistem bu görevin hatırlatmalarını ve takibini yapar.
 • Uygulanan öneriler için elde edilen sonuç takibi (hedeflenen faydayı sağlayıp sağlamadığı), öneri kurulu tarafından sisteme girilir.
 • Kaç öneri yapılmış, kaç öneri uygulamaya değer görülmüş, kaç öneri uygulamada v.b. raporlar ile sürecin takibi yapılır.

 • Ödül ve Disiplin Yönetimi Modülü

 • Dönemin başında kurum tarafından hangi kategorlerde ne ödüller verileceği açıklanır.
 • Çalışanlara ait farklı ödül kategorileri ile ödüle aday gösterme süreci mevcuttur.
 • Aday gösterilen çalışanlar arasından ödüle layık olanın seçimi ile belli kriterleri sağlayan çalışanlara verilen ödüller sistemde kayıt altına alınır.
 • Benzer şekilde çalışanlara ait disiplin cezası kayıtları da sistemde takip edilir.
 • Bu uygulamaya girilen ödül ve disiplin kayıtları, personel özlük bilgileri modülünde, her çalışanın kendi sayfasında da yer almaktadır.

 • Liderlik Anketi

 • Belli dönemlerde, yöneticilerin liderlik becerileri için yapılan değerlendirme anketidir.
 • Değerlendirmeyi yapacak kişilerin ağırlıkları farklı olarak girilebilir.
 • Değerlendiricilere, anketi yanıtlaması için görev atanır ve görevlerin takibi sistem tarafından yapılır.
 • Değerlendirme sonuçları, ağırlıklı ortalama alınarak, değerlendirilen çalışanların yöneticileri ve üst yönetim ile paylaşılır.

 • Şikayet Yönetim Uygulaması

 • Sistemde yapılan şikayetler bir havuzda toplanır.
 • Havuzda yer alan şikayetler, şikayet kurulu tarafından değerlendirilir.
 • Şikayetin giderilmesi için bir görevlendirme ve aksiyon planı ve takibi yapılır.

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları


  Solneo HRM ile ilgili detaylı bilgi ya da demo talepleri için : info@solneo.com
  © 2005-2016 Solneo® Yazılım Teknolojileri - Tüm hakları saklıdır.